Tag Archives: تمرین هاله بینی

تمرین دیدن هاله و تفسیر رنگ هاله

هاله بینی

بازدیدها: 366 معنای هاله و رنگ های آن بدن فيزيکی ما توسط ميدان انرژی حياتی لطیفی احاطه شده است که همچون يک سپر عمل می کند، و با محيط پيرامونش در تعامل است. اين انرژی حياتی، تجلی چند بعدی انرژی درخشان كيهانی است ، كه كالبد فيزيكی را در برگرفته ، …

Read More »