نوشته های جدید

چرخه ی موفقیت

در این چرخه به خوبی می توان توضیح داد که چرا عده ای موفق و برخی ناموفق اند. چرا ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می شوند؛ ثروت نه تنھا به معنای داشتن پول بلکه غنی بودن به لحاظ حسی، فکری، رابطه ای، روحی، معنوی و جسمی. می بینید که این چھار …

مشاهده بیشتر »

راه هایی برای برون فکنی ( خروج روح از بدن )

  این کار مانند این است که بخواهید دوچرخه سواری یاد بگیرید.اوائل هر چه برای دوچرخه سواری تلاش می کنید تعادل خود را از دست می دهید و می افتید وبارها و بارها شکست می خورید و ممکن است روزهای زیادی را تلاش کنید ولی موفق نشوید ولی یک روز …

مشاهده بیشتر »