وضعیت عقاب -eagle pose

بازدیدها: 115 مستقیم با پاهای کنار هم بایستید و به یک نقطه روی زمین در جلو خود خیره شوید. ساق پای راست را خم کنید . آن را بلند کرده، گرد پای چپ بگردانید. ران راست باید در جلوی ران چپ و قسمت بالای پای راست روی عضله ی ساق …

Read More »

YOUR CHAKRA SYSTEM

بازدیدها: 82 Why is it Important for me to learn about my Chakras? The following information is for you to do a self-analysis to help you increase the energy centers that you rated lowest in. By understanding what thoughts or issues may cause a chakra to stagnate (not develop fully) …

Read More »

CHAKRA TEST

بازدیدها: 107 Below is a short questionnaire to help you learn more about your energy centers. Most questions have two parts. Be honest with your answers. Remember that this questionnaire is to help you to understand more about yourself. So don’t rush through the questions but rather try to reflect …

Read More »

یوگامودرا

بازدیدها: 84 در حالت نیلوفر نشسته، چشمها را ببندید. برای مدتی تمام بدن را شل . وانهاده کرده به طور طبیعی نفس بکشید. حال یکی از دستها را به پشت برده، با دست دیگر مچ آن را بگیرید. دم عمیق انجام دهید. به آرامی قسمت بالاتنه را به سمت جلو …

Read More »

راز آرامش درون چیست؟

بازدیدها: 37   1 – راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.   2 – راز آرامش درون در این است که هر کاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.   3 …

Read More »

برای رسیدن به آرامش مداد شوید !!!

بازدیدها: 39 بدان که تصحیح یک کار خطا ، کار بدی نیست و در واقع برای اینکه خودت را در مسیر نگه داری مهم است.   در مداد ۵ خاصیت وجود دارد که اگر به دستشان بیاوری تمام عمرت به آرامش می رسی :   1 –  می توانی کارهای …

Read More »

Kundalini Reiki

بازدیدها: 68 What is Kundalini Reiki? There are thousands of chakras located in the ethereal body.  Chakra is a Sanskrit word that means wheel or turning.  They are energy centers, force centers, subtle matter, or light that is usually shown as flower-like, saucer shaped depressions, or wheel-like vortices that receive, …

Read More »

Reiki Self Attunement Meditation

بازدیدها: 86 As a Reiki Master I am not sure about anyone being able to self attune to Reiki, however I like to keep an open mind so I am posting this for everyone’s benefit and would be very interested to know how you get on with the attunement and …

Read More »

سایکیک هیلینگ

بازدیدها: 195 سایکیک هیلینگ ( درمان روانی) نام سنتی برای دستکاری میدان بیو انرژتیک ( انرژی زیستی) اطراف بدن بیمار جهت درمان می باشد. ثابت شده است که تمام موجودات زنده در اطراف و درون بدن خود دارای میدان انرژی هستند که سایکیک هیلرها (درمانگران روان ) بر این باور …

Read More »

قدرت ضمیر نا خود آگاه

بازدیدها: 41 قدرت ضمیر ناخودآگاه خود را درک کنید؛ اگر واقعاً قصد دارید که در زندگی خود به موفقیت و کامیابی دست پیدا کنید، باید بدانید که ذهن ناخودآگاه‌تان به چه صورت کار می‌کند و از خود واکنش نشان می‌دهد. باید به این امر اعتقاد داشته باشید که هیچ گاه …

Read More »