Re: سرگردانی

#893
مهرداد
مشارکت کننده

سکوت و تفکر همراه با آگاهی باعث پیدا شدن و رشد میشه نه هر سکوتی جانم .