سرگردانی

#888
arshia
مدیر

سرگردانی در کلاف هزار گره ذهن مسیری غیر حقیقی است، که هیچ گاه به مقصد نمی رسد.امروز حجم عمده ای از علوم روانی در دسترس همگان قرار گرفته است . احساس ترس وافسردگی بارزترین آثار یک حمله درونی است. تحلیل رفتگی عصبی و اختلالات ذهنی از نشانه های اصلی این حملات درونی در میان مردم است.
حملات روانی شامل کسانی است که استادی مانند شمس ندارند.
مسیر واقعی به دانش معنوی و طریق والای خدایی است. اقلیتی در پی خداشناسی هستند و اکثریت به دنبال توسعه روانی خود می روند. در اصل برای متفاوت شدن در آگاهی معنوی شخص بایستی با شدت و طی مدت های مدید خواستار آن باشد.