آئینه بینی

#887
arshia
مدیر

ائینه بینی که رشته ای از علم هیپنوتیزم است، بوسیله تسخیر و تلقین و پاس صورت می گیرد.
طریقه اول : طفل هشت یا نه ساله ای را در زانو جلوی ائینه شفافی نشانده و به او تاکید نمائید که در ائینه نظر کند و مردمک چشم را فقط به یک نقطه بدوزد و بطرف دیگر توجه نداشته، سعی کند چشمهایش را بر هم نزند.
شخص عامل باید با دو دست خود از محادی صورت طفل تا بروی ائینه مرتبا پاس دهد در این موقع حالتی بر طفل مستولی می گردد که هر سوالی از او بکنید از غریب و بعید جواب می دهد.
طریقه دوم : هرگاه بخواهید بر کسی غایب بینی ظاهر کنید باید : یک کاسه ی بلور شفاف را از اب صاف پر کنید و مقابل سوژه بگذارید وسوژه بنظر تعمق و حضور قلب در ان کاسه نظر کند. در این حالت باید دو تکه سنگ مغناطیسی در دست داشته باشد و دستها را تا دو ساعت بسینه خود بچسبانید، بعد از ان حالتی بسوژه دست میدهد که هرچه از او سوال کنید از حالات گذشته یا اینده و همچنین اشیاء مخفیه نشان می دهد.
پس معلوم می شود این علم از قدیم بوده و همان تسخیر روحی سوژه است. تواریخ یونان در شرح حال حکما می نویسند که حکمای ان زمان اخبار را در عالم رویا بیان می کردند.
اکنون بچشم خود می توانیم ببینیم کسی که خواب هیپنوتیزی بر او مستولی می شود میتواند از احوال دنیا اگاهی دهد.
و یا هر کسی با تزکیه نفس خود می تواند گذشته را معلوم و اینده را پیش بینی نماید.