آسانا Asana

#885
مهرداد
مشارکت کننده

وضعيت ها و حركات يوگا به منظور پيشرفت جسم و ذهن وهماهنگي بين آنها یکی از بخش های یوگا است که موجب تعادل جسم و آرامش ذهن می شود.اين حركات بسيار نرم و آرام بوده و با نگه داشتن بدن در حالت هاي كشش و پيچش هاي ملايم و مطلوب با آگاهي و تمركز انجام می شود. بازتاب هاي طبيعي بدن و اندامهاي مختلف را تصحيح مي كند و موجب افزایش آگاهي از جسم وبهبود تجربه هاي حسي و احساس لذت مي گردد. آساناهای يوگا نه تنها باعث خستگي نمي شوند، بلكه برطرف كننده خستگي هاي جسمي و ذهني می باشند و سلامت جسمي (‌تصحيح اندامها و استخوان بندي، ‌تنظيم غدد داخلي، تقويت عضلات وبهبود گردش خون) را به همراه دارند. بنابراين استفاده از آساناهای یوگا درفواصل كاري سبب رفع خستگي هاي جسمي و افزايش نشاط ، شادابي و هوشياري شده و به مرور زمان سبب تصحيح وضعيت بدن مي شود. همچنين از آسيب به اندامهاي بدن به دليل فعاليت هاي نادرست كه قبلا ذكر شد جلوگيري مي كند.انجام اين آساناها به خصوص براي كساني كه هميشه پشت ميز نشسته و هيچ گونه تحركي ندارند بسيار مفيد است .آساناهای یوگا بدين علت كه بسيار نرم و آرام انجام مي شوند، در هر مكاني حتي به صورت نشسته و پشت ميز و در همان محيط كارقابل اجرا هستند. لازم به ذكر است رمز اثربخشي آساناهای يوگا به اين دليل است كه فرد هنگام انجام حركات، آگاهي و تمركز داشته و توجه خود را معطوف به بدن و تاثيرات حركت در بدن مي كند و در نتيجه نسبت به جسم خود آگاه ترشده و وحدت بين جسم و ذهن نيز برقرار مي شود. علاوه بر اين هماهنگي نفس باحركت يكي ديگر از علل اثر بخشي حركات مي باشد .

آساناهايي كه دراینجا اشاره مي شود به دو دسته تقسيم مي شوند:
الف- آساناهاي آرام بخش: سكون و تمركز ايجاد كرده، تعادل بيشتري بين قواي جسمي و رواني برقرار مي كنند.
ب – آساناهاي نيرو بخش: آن دسته از عضلات بدن را كه در زندگي غير فعال روزانه به كار گرفته نمي شوند ورزش مي دهند و مانع از تحليل رفتن و ضعيف شدن آنها مي شوند. هدف این آساناها تقويت و ورزش عضلات فراموش شده(به خصوص عضلاتي كه با ستون مهره ها در ارتباطند)، تقويت اندامهاي داخلي و تنظيم كار غدد داخلي است و باعث پايداري ، تندرستي، عدم تغيير شكل استخوان بندي،رفع دردهاي مزمن و به طور خلاصه نيرومندي تن و آرامش و آسايش روان میباشند. همچنين از آنجا که عدم تحرك كافي يكي از علل بيماري هايي است كه امروزه منابع انساني به آن دچار مي شوند ( از جمله فشار خون ، سكته ، ضعف ستوت فقرات و … ) انجام این آساناها در پيشگيري از بيماري های ذکر شده نیزمؤثر و مفيد است.
لازم به ذكر است به دليل گستردگي آساناها(از حركات بسيار ساده تا پيچيده)و نرمي و آرامشي كه در انجام آنها وجود دارد،این حرکات در هر سني قابل اجرا هستند و حتي كساني كه مشكلات و بيماري هاي جسمي دارد مي توانند زيرنظر پزشك برخي از حركات را انجام داده و از آنها بهره مند شوند.