صداقت

#872
arshia
مدیر

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست
تمایلات متعالی و پست در انسان همیشه در تضاد و جدل بوده است . صفاتی که بلحاظ انسانیت نیکو و یا زشت می باشد ، برای همه مشخص می باشد و تنها در میزان آن بین انسانهای مختلف اختلاف نظر می باشد و همین مسئله نسبی بودن اخلاقیات در انسان رامطرح می سازد .
صداقت نیز مانند هر صفت دیگری نسبی است و صادق بودن کامل بسیار مشکل می باشد .برای رسیدن به روشنی و آگاهی ابتدا بایستی با خود صادق باشید . در گوشه ای ساکت وآرام بنشینید و با خود بیندیشید . ببینید تا کنون چقدر با خود صادق بوده اید ؟ تاچه حد در اجرای هدفها و برنامه هایتان بهانه تراشی کرده اید ؟ تا چه حد توجیهات غیر منطقی برای فرار از تصمیمات خود ، آورده اید ؟ وقتی خوب با خود بیندیشید به نقاط ضعف خود پی می برید و می توانید در جهت تعالی روح و رشد آگاهی خود گام های مستحکم تری بردارید .
فراموش نکنید هر چه هست درون شماست .
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز


رحمت و برکت حق نثارتان