خروج روح از بدن با روش آینه و خیره شدن

#870
arshia
مدیر

روش آینه و خیره شدن
برای این روش شما به موارد زیر نیاز دارید:
یک صندلی راحتی،یک شمع ،یک مقوای دایره ای نارنجی رنگ به قطر دو سانتیمتر،و یک آینه بزرگ که از دیوار آویزان شده باشد.
صندلی را جلوی آینه قرار دهید و مقوای دایره شکل را به پیشانی خود بچسبانید،شمع راروشن کنید و در نزدیکی صندلی قرار دهید و چراغها را خاموش کنید تا اطاق فقط بانورشمع روشن گردد.
روی صندلی روبه روی آینه بنشینید و سعی کنید احساس راحتی کنید و تمام بدن خود را شل کنید.
حالا می توانید انعکاس خود را در آینه ببینید.به صفحه مقوایی که به پیشانی خود چسبانده اید خیره شوید.شما باید حد اقل پنج دقیقه بدون پلک زدن به آن خیره شوید . اگر پلک زدید ، از اول شروع کنید.
اگر به این تمرین ادامه دهید زمانی می رسد که متوجه می شوید که آگاهی شما بین بدن جسمانی و تصویری که در آینه است در رفت و آمد است . یک دقیقه احساس می کنید که در صندلی نشسته اید و یک دقیقه احساس می کنید که در آینه هستید و دارید به بدن جسمانی خود نگاه می کنید .
اگر بتوانید این حالت را برای دقایق بیشتری حفظ کنید بالاخره در داخل آینه برونفکنی می کنید و از دیوار می گذرید و از آن طرف دیوار بیرون می آیید .