خروج روح از بدن با روش مدیتیشن نوسان

#866
arshia
مدیر

روش مدیتیشن نوسان
برای این روش به یک صندلی راحتی نیاز دارید . بنشینید و عضلات بدن خود را شل کنید و راحت باشید ، دستهای خود را روی پاهای خود قرار دهید . وقتی کاملاً خود را ریلاکس کردید می توانید خود را به نرمی به جلو و عقب تکان دهید . این حرکت نوسانی باید در حدی باشد که فقط احساس شود .
به زودی می فهمید که ریتم مخصوص به خودتان را کشف کرده اید . وقتی ریتم مخصوص به خودرا پیدا کردید ، ریتمی که بیشترین راحتری را با آن ریتم می کنید ، شروع به سریع کردن حرکت نوسانی کنید ، همچنان که حرکت نوسانی را سریع و سریع تر می کنید متوجه می شوید که آگاهی شما نمی تواند خود را به شما برساند و از هر حرکت کمی عقب می ماند .
در این حالت آگاهی شما واقعاً با حرکت شما هم زمان نیست ، موقعی که توانستید این انتقال را احساس کنید ، می توانید آن را دورتر و دورتر بکشید تا اینکه بیرون ازبدن جسمانی شما قرار گیرد .