حروج روح از بدن با روش مدیتیشن نفس قابل دیدن

#865
arshia
مدیر

روش مدیتیشن نفس قابل دیدن
عضلات بدن خود را شل کنید . بگذارید کاملاً در آرامش باشید .
بر تنفس خود تمرکز کنید تا اینکه نفسهای شما آرام ،کم عمق و منظم گردد . اگر برای شما راحت است از بینی نفس را داخل بکشید و از دهان بیرون بدهید . همچنان که نفس می کشید تجسم کنید که نفس شما از دهانتان خارج می شود . یک جریان بخارمرطوب را تجسم کنید . تجسم کنید که آگاهی شما درون این نفس ها قرار دارد و هنگامی که نفستان را بیرون می دهید به آگاهی تان فشار می آورد تا آن را از بدن جسمانی تان دور تر کند .