خروج روح از بدن بروش تجسم نوشیدن آب

#864
arshia
مدیر

روش تجسم نوشیدن آب
قبل از دراز کشیدن و شل کردن عضلات خود یک خوراکی شور بخورید تا کاملاً تشنه شوید ولی آب نخورید . وقتی که دراز کشیدید و بدن خود را شل کردید تجسم کنید که بلند می شوید و می روید و آب می نوشید ولی بدن جسمانی خود را حرکت ندهید .
اگر تشنگی و تجسم شما به اندازه کافی قوی باشد متوجه می شوید که در آشپزخانه هستید و دارید سعی می کنید که یک نوشیدنی بیابید و بنوشید ، قبل از اینکه به کالبد جسمانی خود باز گردید . این روش لذتبخش نیست ولی بعضی مواقع کار می کند.