خروج روح با روش تجسم میل

#863
arshia
مدیر

روش تجسم میل


تجسم کنید که یک پرتقال در یک بشقاب سفید رنگ قرار دارد . در ذهن خود این را تجسم کنید . پرتقال را در جای خود ثابت نگه دارید و خودتان در ذهن طوری حرکت کنید که پرتقال را از هر زاویه ای نگاه کنید.
یک دفعه برای چند لحظه ( نگه دارید ) و بگذارید آن کسی که در ذهن شما از زوایای مختلف به پرتقال نگاه می کرد ، به پرتقال حقیقتاً نگاه کند ، آن را بشناسد و آن رابخواهد .
ذهناً آن را پوست بکنید . تمام قدرتهای تجسم و تصویر سازی ذهنی خود را بکار گیرید تا ببینید که پوست پرتقال چگونه گرفته می شود .
پرتقال پوست گرفته شده را قطعه قطعه کنید و یک قسمت آن را در دهان بگذارید و آن رابچشید . بگذارید دهان شما با آب پرتقال پر شود . بگذارید ذهن شما مزه پرتقال رابچشد . بگذارید آگاهی شما آن پرتقال را بخورد .
در این موقع برای ادامه این روش دو احتمال وجود دارد ، یا اینکه این روش آگاهی شما را مجبور می کند که بیرون بیاید ، یا اینکه بدن جسمانی شما را مجبور می کند که بلندشود و دنبال یک پرتقال حقیقی بگردد ، بنابر این باید از قبل یک پرتقال در خانه داشته باشید!
یک نفر می گفت که چندین هفته از این روش استفاده کرده و موفق نشده ، وقتی از او دراین زمینه سوال شد معلوم گردید که او اصلاً پرتقال دوست ندارد و هرگز پرتقال نمیخورد . لطفاً از ابتکار خود استفاده کنید.
اگر پرتقال دوست ندارید شکلات را جایگزین کنید یا یک فنجان قهوه یا هر چیزی که ذائقه چشایی را تحریک کند.