خروج روح با یانترا

#855
arshia
مدیر

شما می توانید به یک یانترا ( Yantra ) خیره شوید . یانترا طرح پیچیده ای است که چشم را به داخل خود می کشد و شما را قادر می سازد که در طرح گم شوید . بسیاری ازمغازه های امروزی آن را به صورت پوستر یا کارت می فروشند. این طرح ها ( ذهن را نگه می دارد ) و با خیره شدن به آنها متوجه می شوید که آگاهی شما به درون آنها میرود،از میان آنها عبور می کند واز آنطرف بیرون می آید.