روش تغییر زاویه دید

#834
arshia
مدیر

روش تغییر زاویه دید
می دانید که وقتی خیلی بچه بودید چطور بود ، سینه خیز از زیر میز ها رد می شدید ، از اسباب اثاثیه منزل بالا میرفتید و زیر لحاف و پتو چادر می زدید .
وقتی آدم بزرگ می شود دیگر از اینکار ها نمی کند ولی این تکنیک به شما اجازه میدهد که دوباره از این بازی ها بکنید.
در کنار اتاق خواب خود یک صندلی یا نردبان بگذارید و بالای آن بروید و نگاه کنید که اتاق خواب شما از آن زاویه به چه شکل است . آیا تا کنون بستر خود را از این زاویه دیده بودید ؟ زاویه دید شماباید بالاتر از معمول باشد . تجسم کنید که خودتان در رخت خواب خوابیده اید ، در ان صورت از این زاویه به چه شکل دیده می شدید ؟ می توانید تصور کنید که اگر از کالبدجسمانی خود بیرون بیایید و از این زاویه به خود نگاه کنید چه می بینید؟
این زاویه دید جدید راکاملا" بررسی کنید تا اینکه کاملا" آن را بشناسید . وقتی آماده شدید بروی بستر خود دراز بکشید و چشمان خود را ببندید و تجسم کنید که برگشته اید و روی صندلی یا نردبان ایستاده اید و به خودتان نگاه میکنید . ممکن است متوجه شوید که واقعا" در انجا هستید و از انجا به بدن جسمانی خود نگاه می کنید .
این روش موقعی خوب کار می کند که شما هر چه قدر که می شود بالاتر بروید .شاد و تندرست باشد