Re: روش وارد شدن به همزاد ( کالبد شبح مانند خود )

#833
arsham
مشارکت کننده

لطفا تمرين هاي مقدماتي براي بهتر انجام دادن بهتر اين مديتيشن را ارائه دهيد .