روش وارد شدن به همزاد ( کالبد شبح مانند خود )

#832
arshia
مدیر

روش وارد شدن به همزاد ( کالبد شبح مانند خود )
درازبکشید و خود را رها کنید تا عضلات شما شل گردد ، تصور کنیک که یک کالبدشبح مانند از خودتان در ارتفاع دو متری بالای بدن جسمانی شما شناور است .
بایدتصویری که از کالبد شبح مانند خود ساخته اید کاملا پایدار باشد و بصورتیدر هوا شناور باشد که با بدن جسمانی شما موازی باشد . قدم بعدی این است کهآگاهی خود را به کالبد شبح مانند خود انتقال دهید .
برایاین کار قویا" تجسم کنید که اگر در محل کالبد شبح مانند خود بودید ، اطرافخود را به چه شکلی می دیدید . احساس شناور بودن را تجسم کنید . تجسم کنیدکه اتاق از آن نقطه جدید چگونه بنظر می رسد .
ذهن خود را درون این بدن دوم نگه دارید و نگذارید که بین کالبد شناور و کالبدی که در بستر خوابیده رفت و آمد کند .
بعداز مدت کوتاهی که این کار را ادامه دادید متوجه می شوید که آگاهی شماواقعا" به کالبد شبح مانند انتقال پیدا کرده و شما واقعا می توانید اتاقرا از ان زاویه نگاه کنید . بدون فکر کردن به بدن جسمانی خود ، بخواهید کهاز بدن جسمانی خود دور شوید تا احتمال بازگشت ناخواسته به بدن جسمانی راکم کنید .

شاد و تندرست باشی