چاکراهای انرژی

#821
arshia
مدیر

http://www.earthways.co.uk/images/chakra_header.gif
واژه چاکرا، واژه اي برگرفته ازفرهنگ هنديان باستان است.شکل کلي چاکراهاساختاري،قيف گونه داردکه تاحدودي شبيه به گل نيلوفراست.
وظايف چندگانه چاکراها
يکي ازمهم ترين وظيفه ي شبکه ي چاکراها عبارت است از انتقال نيروي حيات به هسته ي تک تک سلولهاي بدن.همچنين هرچاکراجريان وتبادل انرژيهاي ابعاد لطيف را ازطريق تنزل دادن آنها تسهيل مي کندتاآنهابتوانندمورداستفاده کالبدجسماني قرارگيرند.به طورمشابه ، چاکراها ارتعاشات انرژي را اعتلاميبخشندتاآنهابتواننددرسطوح لطيف مورداستفاده قرارگيرند.
تعدادچاکراهاي انرژي
عقايدمتفاوتيدرموردتعدادچاکراهاي انرژي انسان وجوددارد، عده اي 14،عده اي ديگر11،9،7مي دانند.
چاکراهاي انرژي
هفت چاکراي اصلي عبارتنداز:
چاکراي تاجي(chakra Crown)
اين چاکرادربالاي سرواقع است ومرکز ورود انرژيهاي روحاني است.چاکراي تاجي ارتباط مستقيمي باسرچشمه حيات برقرارمي کندوبامسائل روحي ومعنوي سروکاردارد.
چاکراي تاجي دربعدمادي باغده صنوبري(گيرنده نور)مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برمغز و بقيه اندامهاي بدن تاثيرمي گذارد.
چاکراي تاجي دريک حالت تعادل به رنگ بنفش مرتعش مي شود.
چاکراي پيشاني(Brow chakra)
اين چاکرادروسط پيشاني (درون جمجمه)قرارداردوجايگاه الهامات ودانش روح است،برفعاليتهاي چاکراهاي تحت خودنظارت مي کند،وبه نيروي ذهن واستدلال ذهني تعادل مي بخشد.
اين چاکرابامسائل مرتبط باپرورش واعتمادبرالهامات درزندگي ما،دانش روح،وپرورش واستفاده ازادراک فراحسي به عنوان مهارت زندگي سروکاردارد.
چاکراي پيشاني دربعدمادي باهيپوتالاموس وغده ي هيپوفيز مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين براعصاب سر،مغز،چشم،وصورت تاثيرمي گذارد.
چاکراي پيشاني درحالت تعادل به رنگ نيلي ياآبي مايل به ارغواني مرتعش مي شود.
چاکراي گلو(Throat chakra)
اين چاکراباتمامي اشکال ارتباط و ابراز وجود ازطريق هنر،رقص،موسيقي وغيره سروکاردارد.اين چاکراهمچنين به مسائل مرتبط باحقيقت وابرازحقيقي روح ميپردازد.
چاکراي گلودربعدمادي باغده ي تيروئيدوپاراتيروئيدمرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برشبکه عصبي گلويي،اندامهاي گلو،گردن،بيني،دهان،دندانهاوگوشها تاثيرمي گذارد.
چاکراي گلودرحالت تعادل به رنگ آبي آسمان مرتعش مي شود.
چاکراي قلب(Heart chakra)
اين چاکرادرمرکزسينه واقع است وجايگاه روح،راهنماي دروني ما،ومحل عواطف عاليتربراساس عشق بي قيدوشرط همچون دلسوزي،همدردري،عشق واقعي، دوستي وبرادري وخواهري است.دراين سطح ،احساس ازقيدو شرط ذهن رها است.چاکراي قلب ازلحظه ي لقاح باتمامي مسايل مرتبط باعشق ومحبت سروکاردارد.
اين چاکرادربعدمادي باغده تيموس مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برشبکه عصبي قلبي وريوي،قلب،ريه ها،مجاري برونشي،سينه،وبخش فوقاني سينه وبازوهاتاثيرمي گذارد.
چاکراي قلب درحالت تعادل به رنگ سبزمرتعش مي شود.
چاکراي شبکه ي خورشيدي (chakra Solar plexus)
اين چاکرادرمقابل شبکه ي خورشيدي،جايي که مادرآنجااحساس مي کنيم((ته دلمان خالي مي شود))،قراردارد.دراين چاکراذهن وشخصيت ابراز مي گردند.حالتهاي عاطفي پست تر چون ترس،اضطراب،عدم امنيت،حسادت وخشم نيزدراينجابوجودميآيندوارتباط مهمي باذهن وعواطف برقرارمي کنند.هرفکرماچه مثبت وچه منفي،تاثيرزيادي برذهن وعواطف ما دارد.
دراين چاکراانرژيهاي منفي مرتبط باافکارواحساسات پردازش مي شوند.
چاکراي شبکه ي خورشيدي دربعدمادي باجزايرلانگرهانس لوزالمعده مرتبط است.انرژيهاي آن همچنين برشبکه ي عصبي طحالي وخورشيدي،دستگاه گوارش،لوزالمعده،کبد،کيسه صفرا، پرده ي ديافراگم وبخش مياني پشت تاثيرمي گذارد.
چاکراي شبکه ي خورشيدي درحالت تعادل به رنگ زردطلايي روشن مرتعش مي شود.
چاکراي خاجي(sacral chakra)
اين چاکرادرمقابل استخوانهاي خاجي ستون فقرات،بين ناف وچاکراي پايه قراردارد.سروکاراين چاکراباتمامي مسائل مرتبط باخلاقيت وجنسيت(اينکه ماچگونه جنسيت خودراابرازمي داريم)است.اين چاکراجايگاه لذت است.
چاکراي خاجي دربعدمادي بابيضه هادرمردان وتخمدانهادرزنان مرتبط است.همچنين انرژيهاي آن براندامهای ادراري- تناسلي،رحم،کليه ها،اندامهاي تحتاني گوارشي وکمرتاثيرمي گذارد.
چاکراي خاجي درحالت تعادل به رنگ نارنجي مرتعش مي شود.
چاکراي پايه ياريشه(The base or root chakra)
اين چاکرادرپايين ستون فقرات واقع است.اين مرکز،ارتباط ماباطبيعت وسياره زمين رافراهم مي سازدوباتمام مسائل طبيعت مادي وفيزيکي- بدن،حواس وحسگرايي،جنسيت شخص ،بقاوادامه حيات،تهاجم ودفاع ازخود- سروکاردارد.
اين چاکرادربعدمادي ازطريق غددکليوي بادستگاه غدددرون ريزدرارتباط است.انرژيهاي آن همچنين بربخش تحتاني لگن خاصره،باسن،ران وپاها تاثيرمي گذارد.
این چاکرا درحالت تعادل به رنگ قرمزمرتعش مي شود.اين رنگ،به مانند تمام چاکراها،بابصيرت دروني ديده مي شودوبارنگهاي موجوددرعالم مادي يکي نيست.