انواع روش های خود هیپنوتیزم 7

#819
arshia
مدیر


روش آهن ربا:

روش آهن ربا روشی خیلی موثر برای افرادی است که قدرت تصور آنها قوی است.

شرح این روش :
به پشت دراز بکشید و پاهای شما از همدیگر به اندازه 20 و 25 سانتیمتر فاصله داشته باشد. بازوهای شما نیز با فاصله کمی از بدنتان طوری قرار بگیرند که کف دستهای شما به سمت آسمان باشد . چشمان خود را ببندید در حالت تمرکز با10 تنفس عمیق بدن خود را کاملا شل و وانهاده کنید بعد ار تمرکز ده بارتنفس و ایجاد وانهادگی و ریلاکس در بدن خود بدون حرکت در همان حال بمانید و بدون فکر کردن به چیز های بی مورد و بی ربط افکار خود را در عرصه خیال رشد داده و سعی کنید که قویا تصور بکنید شما در روی یک آهنریایی به اندازه اندامتان خوابیده اید و هر لحظه آهنربا تمام سلول های اعضای بدن شما را بخود جذب می کند و بنابر این تمام قسمت های بدن شما هر لحظه شل تر و سنگینتر و بی اراده تر می شود و همزمان با تصور شدید این حالت می توانید تلقینات ذهنی نیز در همین جهت یعنی سنگین و بی ارادگی انجام دهید تصورات خود را قطع نکنید . باید تصورات و تلقینات ذهنی شما ممتد و متوالی باشد ولحظه ای قطع نگردد وقتی که احساس سنگینی و بی اراده گی نمودید چنین تلقین به نفس و تصور کنید " آهنربا آنقدر مرا جذب سنگین و بی اراده کرده که قادربه باز کردن چشمان خود نخواهم بود"
شما بعد از چند جلسه به خلسه کامل خواهید رسید و قادر به باز کردن پلک های خود نخواهید بود