روشهای برون فکنی 4

#801
arshia
مدیر

روش تنفس شکمی

تنفس خود را به پائی تر از قفسه سینه منتقل کنید به این ترتیب در طی تنفس از شکم خود استفاده خواهید کرد
می توانید دستهایتان را روی شکم خود قرار دهید تا حرکت اهسته بالا و پائین رفتن شکم خود را احساس کنید
تجسم کنید که بالا امدن شکم آگاهی شما منبسط می شود و با پائین رفتن شکم منقبض می گردد
تجسم کنید که آگاهی شما مثل بادکنک باد می شود سبک می گردد و به سمت بالا می رود
بدن جسمانی شما را پست سر می گذارد و به سوی هوای اطراف می رود
تجسم کنید با هر نفس کمی دورتر می شود