قلب وعشق

#792
arshia
مدیر

عشق چراغي كوچك است اما نور آن كافيست. لازم نيست با خود خورشيدي حمل كني. يك چراغ كوچك درتاريكي شب كافيست. البته اين چراغ فقط چند متري پيش پاي تو راروشن مي كند اما همين اندازه كافيست. چند گام كه به جلو برداري، نور چندمتري جلوتر مي رود. نور هميشه از تو جلوتر است. عشق چراغي كوچك درقلب است اما به تنهايي كافيست. به چراغ ديگري براي سفر زندگي احتياج نيست. چراغ عشق راه درست را به تو نشان مي دهد. فقط به قلب خود گوش كن نه به هيچ فرمان و دستور ديگري. خدا هميشه درقلب تو سخن مي گويد و راه را به تو نشان مي دهد. اما مردم چون به نداي قلب خود گوش نمي دهند به دست مبلغان و سياست پيشه ها كه همواره به آنها امر و نهي مي كنند استثمار مي شوند. هرچه به تو مي گويند در جهت منافع خودشان است. تو را با واژگاني زيبا چون اخلاق ومعنويت به بردگي مي كشانند. هدفشان آن است كه مردم را در بند كشند واسيرشان سازند. آزادي زماني از راه مي رسد كه به قلب خود گوش كني و نداي آرام و آهسته درون خود را بيابي. اين ندا را يافتي، راهنماي دروني خود رايافته اي. مرشد واقعي به گونه اي عمل مي كند كه تو چراغ درون خود رابيابي. دوست ندارد بر او تكيه كني، زيرا وابستگي ازهر نوعي كه باشد اسارت است.

شاد باشید