مقابله با به خواب رفتن در تمرینات برون فکنی

#786
ناشناس
غیرفعال

سلامhttp://sepenta.ir/images/smilies/0%20%285%29.gif

درهنگام تمرین، بزرگترین دشمن، به خواب رفتن است.وقتی بخواهید تمرین کنیدو خواب بقدری بر شما غلبه کرده باشد که در حین تمرین به یک خواب عمیق فروروید و دیگر از تمرین خبری نیست!

ولی در عین حال این کوچکترین مشکل است. من راه حل برطرف کردن آن را که به مراتب دیدم دیگر دوستان از آن استفاده کردند بیان میکنم.

فقط نیاز به کمی توجه و صبر دارد.

خواب نتیجه خستگی و نیاز به تجدید نیروی حیاتی انسان میباشد. پس در صورتیکه میخواهید تمرین کنید و احساس خواب سراسر وجودتان را فراگرفته، و بیدارنگاه داشتن خود برای شما بسیار سخت میباشد تمرین را در آن زمان به کناربگذارید و بخوابید. تمرین در آن مقطع زمانی هیچ سودی ندارد و متصل کردنتمرین با خواب به تبع شما را شرطی کرده و کار شما را سخت تر خواهد کردزیرا از این به بعد تمرین برای شما معادل با خوابیدن خواهد بود. در صورتیکه با چنین موقعیتی مواجه شدید و هنوز مصمم هستید، برای مقابله با خستگی وخواب روش های زیر را انجام دهید.

· حالت تمرین خود را عوض کنید. معمولا افراد به صورت خوابیده تمرینمیکنند، این بار به صورت نشسته تمرین کنید. و فرق را در نهایت ببینید. درصورتی که مثبت بود این روند را پیش بگیرید.

· قبل از تمرین دست، سر، صورت و پاهای خود را با آب سرد و خنک بشویید و درصورت امکان یک دوش آب سرد بگیرید، در این حالت بسیار بهتر خواهد بود. اینکار را به هر اندازه که کافی است انجام دهید. عمل شستن بدن با آب برای دفعپرانای زاید و مصرف شده میباشد، و آب سرد سریعتر از آب گرم پرانای استفادهشده و به تبع خستگی را از بدن دفع میکند و شما سرحال میشوید. برای تاثیربیشتر میتوانید با بدن خیس تمرین کنید.

· خوردن غذا را به بعد از تمرین موکول کنید زیرا غذای هضم شده در این حالتمزید بر علت شده و کار شما را سختتر خواهد کرد. بهترین حالت برای تمرین،با معده خالی یا نیمه پر است. همانطور که در نوشته های قبل هم گفتم آرامشجسمی بسیار اساسی میباشد. حداقل در صورتی که غدا خورده اید به مدت 1 الی 2ساعت صبر کنید و بعد تمرینات را پی بگیرید.

· اگر در محیط کاملا تاریک تمرین میکنید، محیطی با روشنی بیشتری را انتخابکنید. کسانی که تازه تمرین را شروع کرده اند شاید تمرین در محیط کاملاتاریک را کمی سخت بیابند پس توصیه من اینست که در مراحل ابتدایی محیطهاینیمه تاریک را انتخاب کنید.

· سکوت به خوابیدن شما سرعت میبخشد، از یک ساعت شماطه دار یا یک ساعتمعمولی استفاده کنید به طوری که صدای عقربه آنها قابل شنیدن باشد و صدا راوزنه بیداری و هشیاری خود قرار دهید. نگران عدم موفقیت خود به خاطر صدانباشید، یکی از ویژگیهای ذهن انسان حذف و کاهش صداهای محیطی میباشد و کاهشاهمیت آنهاست. حتی در صورتی که در یک محیط بسیار شلوغ تمرین میکنید و چارهدیگری ندارید می توانید موفقیت شوید.

· به خود قاطعانه بگویید که قصد شما خواب نیست، و خواب آخرین چیزی است کهبه آن فکر میکنید. بعد از کمی نیروی خواب را احساس خواهید کرد که شما رادر خود فرو میبرد. اراده خود را اعمال کنید و صفای ذهنی خود را پس بگیرید.بدانید لحظه ای که خواب شما را فرامیگیرد لحظه مرگ شماست، و با آن مبارزهکنید.

· محیط خود را کمی سخت تر کنید. در صورتی که بر روی یک سطح نرم تمرینمیکنید آن را به یک سطح سخت مبدل کنید. تمرین بر روی زمین که یک لایه فرشنازک دارد و حتی بهتر از آن سنگ، بسیار موثر است. سرتان را میتوانید برروی یک محیط نرم قرار دهید.

· عبارت دلخواهی پیدا کنید و آن را بلند یا در درون خود از ابتدای تمرینتا انتهای آن یا تا هنگامی که از مرحله خواب گذشتید تکرار کنید. البتهشاید بعضی به این عبارت مانترا بگویند، به صورت نسبی بله ولی در مانتراعبارات الهی و دارای بار معنوی تکرار میشوند که در صورتیکه عبارت شما ازاین نوع باشد مانتراست. مانترا وزنه تعادل آگاهی شما و قایقی است که شمارا از روی امواج به آن سو میبرد.

با بکار بستن این موارد شما به طور مطمئن و قطعی موفق به تمرین بدون هیچ مشکلی خواهید شد.

در صورتی که سوالی داشتید در خدمتم.http://sepenta.ir/images/smilies/0%20%285%29.gif