راه حقیقت

#780
ناشناس
غیرفعال


سلام بر بزرگواران

نخستين گام راه حقيقت، خندان بودن و به رقص درآمدن درژرفاي وجود است.بايد تمام مانعها را از راه اين رقص برداري. بايد تمام چيزهايي را كه ازتبديل شدن زندگي به جشن شادي جلوگيري مي كنند دور بريزي. و ما دروجود خودبارهايي را حمل مي كنيم كه ضد شادماني است. افراطی گری با عبوس بودنمترادف گشته است. انسانهاي (افراطی) بسيار غمگين بنظر مي رسند. انگار كهخنديدن گناه است. نمي توانند آواز بخوانند. نمي توانند برقصند. نمي توانندشادي كنند. از زندگي گريزانند. اين راه رسيدن به حقيقت نيست! زندگي رادوست بدار. چيزهاي كوچك زندگي، چيزهاي بسيار كوچك زندگي را دوست بدار:خوردن، راه رفتن، خوابيدن. فعاليتهاي معمولي زندگي را به شادماني تبديلساز. آنها را با چنان شوري به انجام برسان كه به رقص دگرگون شوند. آنگاهحقيقت دور نخواهد بود. لحظه به لحظه به حقيقت نزديك خواهي شد. همين كهشادي در وجودت فوران كند، حقيقت در تو فرود مي آيد. و حقيقت رهايي بخشاست.

شاد باشید