مدی تیشن کندالینی به روش اشو

#779
ناشناس
غیرفعال


سلام و درود برشما عزیزان

تماميه شيوه هاي كهن مديتيشن در شرق كشف شده اند، به همين دليل آنها هرگزتناسبي با انسان هاي غربي ندارند… تكنيك هايي كه من ابداع نموده ام نهتنها مناسب انسانهاي شرقي است، بلكه به سادگي براي هر انساني كارايي داردو تفاوتي نمي كند كه او غربي باشد يا شرقي
مديتيشن کن دال ينی اشو
اين مديتيشن به مدت يک ساعت به طول می انجامد و چهار مرحله دارد،سه مرحله اول همراه با آهنگ و مرحله آخر بدون آهنگ است.
کن دالي نی به صورت يک دوش انرژی عمل می کند به آرامی شما را می لرزاند و از مشغله های روزمره رها می کند تا سرزنده و شاداب باشيد.
مرحله اول : پانزده دقيقه
بدنٍ خود را كاملاً رها و شل كنيد و اجازه دهيد آرام ‌آرام شروع بهلرزيدن كند، در عين حال احساس كنيد انرژي از پاهاي شما به سوي بالا در حالحركت است. كاملاً رها و آزاد باشيد و با اين لرزش يكي شويد. چشمان خود راآنطور كه راحت هستيد باز يا بسته نگاه داريد.
مرحله دوم : پانزده دقيقه
به رقص و سماع بپردازيد… هر طور كه دوست داريد. اجازه دهيد كل بدنتان آن‌گونه كه تمايل داريد حركت كند.
مرحله سوم : پانزده دقيقه
چشمان خود را ببنديد و در حال نشسته يا ايستاده، ساكن و بي‌حركت باقيبمانيد… در عين حال هر آنچه درون و بيرون وجودتان رخ مي‌دهد را نظارهكنيد.
مرحله چهارم : پانزده دقيقه
با چشماني بسته به آرامي دراز بكشيد و بي‌حركت باقي بمانيد.
________________________________________
درصورتي كه تمايل به انجام مدي‌تيشن كنداليني داريد بايد اجازه دهيدلرزيدن، خودبخود اتفاق بيفتد نه اينكه خودتان اين كار را انجام دهيد. آرامباشيد و احساس كنيد كه اين لرزش در حال اتفاق افتاده است و هنگامي كهلرزشي خفيف در بدنتان اتفاق افتاد به شدت يافتن آن كمك كنيد، از آن لذتببريد و به آن خوشامد بگوييد ولي هرگز سعي نكنيد به صورت مصنوعي آن را بهوجود آوريد. اگر اين لرزش خودبخود نباشد اين مدي‌تيشن به صورت تمرينيفيزيكي درخواهد آمد. در اين صورت اين لرزش تنها در سطح وجود شما رخ مي‌دهدو به درونتان نفوذ نمي‌كند و در درون كاملاً جامد و بي‌حركت باقي خواهيدماند. منظور از لرزيدن، لرزيدن با تمام وجود است به طوري كه جموديتوجودتان شروع به لرزش و ذوب شدن كند و به آرامي تبديل به جرياني سيال شود.در اين صورت بدن شما نيز از اين وضعيت تبعيت خواهد كرد. در اين حالت ديگرهيچ لرزاننده‌اي وجود نخواهد داشت و تنها لرزيدن وجود دارد و بس.

شاد باشید