Re: فعال شدن چشم سوم

#761
arsham
مشارکت کننده

كینه به دل گرفتن سبب شده كه انسان دایم به شخص مقابل فكر نموده، با مكانسیم‌هایی كه ذكر شد، به مرتبه‌ی آن شخص نزول نماید. برای همین توصیه شده كه در این موارد اشخاص را ببخشید و از گناه آنها درگذرید و كینه‌ی آنها را به دل نگیرید. این در درجه‌ی اول به نفع خود شما است. چشم سوم عامل بهره گرفتن از جادوی سیاه نیز می‌باشد. جادوی سیاه به معنی استفاده‌های منفی از توانایی‌های متافیزیكی و نیروهای ماورائی بر علیه دیگران می‌باشد. هدف از این كار آسیب رساندن به دیگران و اذیت نمودن آنها است. جادوی سیاه در فرهنگ‌ها و ملل مختلف به شیوه‌های متفاوتی به‌كار می‌رود. در جادوی سیاه با اعمال فیزیكی و ماورائی كه انجام می‌شود، حجم زیادی انرژی منفی از چشم سوم عامل به سمت فرد مورد نظر ارسال می‌گردد، این انرژی‌های منفی با نمود فیزیكی و ماورائی خود تاثیرات منفی بر جسم و روان سوژه می‌گذارد.