فعال شدن چشم سوم

#759
ناشناس
غیرفعال


فعال شدن چشم سوم تاثیراتی را بر روی بدن می گذارد و توانی هایی را در ما ایجاد می کند
گفته اند می توان انرژی ها یا هاله ها را دید یا افکار دیگران را فهمید
خصوصیات فعال شدن چشم سوم گاهی بدون تمرین هم اتفاق می افتد. البتهفعال شدن چشم سوم به صورت نسبی می باشد و هر کسی ممکن است در مرحله ای ازان قرار گید. در مرحله اول ممکن است هاله های دیده شود
بعد ممکن است افکار دیگران خوانده شود
بعد ممکن است اتفاقاتی که برای افراد افتاده است برای بیننده چشم سوم به صورت فیلم دیه شود
بعد ممکن اتفاقاتی که ممکن است در اینده نزدیک برای افراد اتفاق افتذ برای کسی که چشم سومش فعال شده است دیده شود
بعد ممکن است اتفاقاتی که در زندگی های قبلی برای افراد اتفاق افتاد هاست ظاهر شود
و همین طور که می بینید هر چقدر تمرین شود به همان اندازه تاثیرات متفاوت خواهد داشت
موفق باشید