لطافت و نرمی

#757
ناشناس
غیرفعال

سلام بر عزیزان

نرمي، هميشه بر سختي غلبه مي كند. نرمي، ‌زنده است. در حاليكه سختي بي جان است. نرمي، همانند گل لطافت دارد. در حاليكه سختي، همچون سنگ است. سنگ سخت به نظر قوي مي رسد، ‌ولي ناتوان و عاجز است. نرمي به نظر شكننده مي رسد،‌ولي زنده و پوياست. هرآنچه زنده است،‌ ظريف و شكننده است. هرچه كيفيت زندگي در چيزي بيشتر وجود داشته باشد، ‌ظرافت و شكنندگي آن بيشتر است.بنابراين، هرچه در زندگي عميق تر شويد، ظريف تر مي گرديد و يا هرچه ظريفتر شويد، عميق تر وارد زندگي مي شويد. دروني ترين هسته وجودي شما بسيارظريف و شكننده است.هيچكس تصور نمي كند كه در طولاني مدت،‌آبي كه قطره قطره روي سنگ مي چكد، برآن غلبه مي كند. سنگ به نظر خشن، ‌سخت و قوي مي آيد. درحاليكه آب منفعل و كنش پذير است. چگونه ممكن است آب بر سنگ سخت غلبه كند؟‌… با وجود اين، پس از مدتي سنگ ناپديد مي شود و به تدريج آنچه نرم و ظريف است، برآنچه سخت و محكم است پيروز مي شود. هرگاه احساس كرديد قوي ومحكم شده ايد، خود را رها كنيد و بكوشيد نرم و ظريف شويد و اصلا از عاقبتكار نهراسيد. اگر شكست خورديد و بطور موقت چيزي را از دست داديد، هيچ اشكالي ندارد. همانطور نرم و ظريف باقي بمانيد؛ زيرا در طولاني مدت، اين نرمي و ظرافت است كه پيروز مي گردد.
سر شار از عشق الهی باشید