تنفس (دم و باز دم)

#756
ناشناس
غیرفعال


قبل از خواب به مدت ده دقيقه چشمانت را ببند و چندلحظه با چشم درون دم و باز دم خود را مشاهده کن. .چند نفس عميق بكش و فقطبه هوايي كه از طريق بيني وارد ريه هايت مي شود نگاه كن.هوا چند لحظه درناحيه شكمي نگه داشته شده و سپس به بيرون فرستاده مي شود. به برآمدگي شكموقتي هوا وارد آن ميشود نگاه كن و به فرو رفتگي شكم وقتي از هوا از آنخارج مي شود.به نفس کشيدنت به عنوان يک مشاهده گر دروني نگاه كن و بهاكسيژن كه انرژي حيات را به تو منتقل مي كند.چند نفس عميق بكش و جز مشاهدهنفس كشيدنت کاري نکن .حالا چشمهايت را باز كن. تو با هر نفس عميق مقدارزيادي اكسيژن مقداري انرژي حيات به داخل سلولهاي خود فرستادي و براي اولينبار آگاهانه نفس كشيدي.تو نفس كشيدنت خود را ديدي و اين يك مدي تيشن است.ازاين كه قادر هستي نفس بكشي از خدا تشكر کن.