الفای ذهنی پیشرفته ؛ خود هیپنوتیزمی پیشرفته

#748
ناشناس
غیرفعال


آموزشآلفاي ذهني پيشرفته يا آموزش خود هيپنوتيزم پيشرفته راهی براي نفوذ بهناخودآگاه و برنامه ريزي ناخودآگاه است تا اینکه آنگونه كه دوست داريمظاهر شويم. مغز انسان در اين حالت در وضعيت تلقين پذيري خاص قرار مي‌گيرد.ذهن انسان همانند يك كامپيوتر است. اين كامپيوتر به طرق مختلف و از طريقمحيط برنامه ريزي شده است. كامپيوتر ما از طريق والدين، تلويزيون، معلم وجامعه و … برنامه ريزي شده است و طبيعتاً برنامه‌هايي بر روي آن نصب شدهاست كه ممكن است ما را آزار دهد و اجازه ندهد به موقعيت دلخواه برسيم وتمام توانایی های خود را در معرض نمایش قرار دهیم.
با فرض اینکه برنامه های اولیه آن کاملا بی عیب بوده اند که اینگونهنبوده ، همانگونه كه ممكن است اطلاعات يك كامپيوتر ويروسي شود، برنامه‌هايمغز انسان دچار ويروس و انگل مي‌شود. ويروس‌هاي ذهني، برنامه‌‌هاي مخربيهستند كه نه تنها اجازه نمي‌دهد ما به موفقيت دلخواه برسيم بلكه ممكن استما را دچار بيماريهاي جسمی بكند. به همين دليل بسياري از بيماريها هماكنون به نام بيماري‌هاي روان- تني شناخته مي‌شوند. اين بيماريها ريشه درافكار و ذهنيت‌هاي ما دارند. اين ذهنيت‌هاي غلط بدون اينكه ما بر روي آنهاكنترل داشته باشيم از طريق هيپنوتيزمي كه بوسيله تلويزيون، رسانه‌ها،معلم‌ها و والدين و بقيه كساني كه در برنامه‌ريزي ما نقش دارند وارد سيستمما شده است و بصورت ويروس‌هاي مخرب موجب مي‌شود كه دچار استرس، نگراني،خشم، نفرت، حسادت، بيماريهاي فيزيكي و رواني بشويم. اين ويروسها موجبمي‌شوند تا از درصد خيلي كمي از مغز استفاده كنيم. همانطور كه ممكن استهارد كامپيوتري كه دچار ويروس شود بي دليل كار كند و اشغال باشد مغز و ذهنما بدون دليل ممكن است مشغول باشد و بدين طريق يادگيري ما بشدت كاهشمي‌يابد. روش مقابله با آن و از بين بردن ويروس‌هاي ذهني براي بدنفوق‌العاده سخت و تقريباً غير ممكن است مثلاً اگر بخواهيم نفرت را از بينببريم يا ترسي از يك سوسك را از بين ببريم ممكن است برايمان سخت باشد، امااگر به ناخودآگاه و جايي كه اطلاعات در آن ذخيره مي‌شود دست يابي داشتهباشيم مي‌توانيم هر گونه كه بخواهيم اطلاعات را در ذهن بازسازي كنيم وبرنامه‌هايي را كه خودمان دوست داريم در مغز قرار دهيم. وضعيتي كه مغز درحالت تلقين پذيري قرار مي‌گيرد وضعيت الفاي ذهني مي‌باشد. اين روش همانكاري است كه در هيپنوتيزم اتفاق مي‌افتد. در حالت هيپنوتيزم هم مغز درحالت آلفا قرار مي‌گيرد و امواج مغزي بين 8 الي 12 تقليل مي‌ِيابد. درحالت آلفاي ذهني برنامه ريزي مجدد مغز امكان پذير است و مي‌توانيم اطلاعاترا آنگونه كه خودمان دوست داريم و به سودمان است در مغز جايگزين كنيم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته يا خود هيپنوتيزم پيشرفته مي‌توانيمهمانند كودك از زندگي لذت ببريم و شاد باشيم. بر بال خيال خود سوار شويماز روي گلها بپريم و زماني كه باران مي‌آيد لبريز از عشق می شويم و سر ازپا نمی شناسيم. هوا را كه نفس مي‌كشيم جان تازه‌اي می يابيم. دوستمان راكه مي‌بينيم سر از پا نشناسيم.
آلفاي ذهني پيشرفته يا خود هيپنوتيزم پيشرفته راهي است كه بتوانيمآسيب‌هايي كه بصورت عمدی يا غير عمدی در كودكي يا نوجواني يا حتي بزرگساليبر روي ما پياده شده است را از بين ببريم. مي‌توانيم مشكلات خود را از بينببريم. با استفاده از الفاي ذهني پيشرفته يا خود هيپنوتيزم مي‌توانيمفروشمان را بيشتر كنيم و در مسائل مالي موفقيت بيشتري را كسب كنيم. تسلطبر كار با استفاده از تكنيك‌هاي ارائه شده كاملاً امكان پذير است.
با استفاده از تكنيك‌هاي الفاي ذهني مي‌توانيم نفرت را از بين ببريمو خودمان را از آتش خانمانسوز قهر و نفرت پاك كنيم. با استفاده از تكنيكخود هيپنوتيزم پيشرفته مي‌توان آرامش عميق را تجربه كرد و آن را دروجودمان ذخيره كنيم و هر زماني كه نياز به آرامش داريم از ذخيره آرامش خودبهره ببريم. آلفاي ذهني كمك مي‌كند تا بتوانيم نقشه گنجي را براي خودمانبريزيم و بر روي اين نقشه گنج كار كنيم. ما مي‌توانيم آرزوها و خواسته‌هايخود را در نقشه گنج قرار دهيم و از اينكه طبيعت و خلقت راهي براي رسيدن بهخواسته‌هايمان قرار داده است لذت ببريم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم به گذشته خود برگرديم و هرگونهتغييري كه لازم است در گذشته خود ايجاد كنيم. مي‌توانيم خاطراتي كه ما راناراحت كرده‌اند را پاك كينم يا اينكه خاطره‌اي را كه دوست داريم و دوستداشتيم برايمان اتفاق بيفتد را در ناخودآگاه خود قرار دهيم و از اين خاطرهلذت ببريم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته يا خود هيپنوتيزم پيشرفته مي‌توانيم شريكزندگي خود را تمام و كمال داشته باشيم و از زندگي مشتركمان لذت بيشتريببريم.
الفاي ذهني پيشرفته مي‌تواند تجربه قوي و نيرومندي را از اعتماد بنفسدر اختيار ما قرار دهد. تمرين اعتماد به نفس آن توانايي‌هاي ما را در جهتاستفاده بهتر از زندگي، كسب و كار و در هر زمينه‌اي را افزايش مي‌دهد.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم با جهان ارتباط مستقيم برقراركنيم. مي‌توانيم درك جديدي را از جهان و پديده‌هاي آن داشته بايم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم تنبلي را از بين ببريم وكارهاي عقب افتاده خود را جبران كرد تصميمات قطعي بگيريم و تصميمات خود راعملي كنيم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم برروي زيبايي خود كار كنيم. پوست شفاف و زيبا داشته باشيم و از زيبايي خود لذت ببريم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توان احساسات خود را كنترل كرد. درد را در بدن كنترل كرد و بي‌دردي يا بي‌حسي ايجاد كرد.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته و بكار گيري توان انرژي‌يمان مي‌توان پول بيشتري در آوريم و ثروت را به سمت خود بكشيم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم از حافظه بهتر برخوردار باشيم و هر چيزي كه مي‌خوانيم در ذهنمان ذخيره كنيم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم بر روي وزن كنترل پيدا كنيم.وزن ايده‌ال را بيابم از غذاهايي كه برايمان مشكل زا هستندفاصله بگيريم وغذاهايي كه لازم هستند را با لذت بخوريم.
با استفاده از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم موفقيت را تجريهكنيم. ذهنمان را براي موفق شدن برنامه‌ريزي كنيم. مانع‌هايي كه در ذهن جلوموفقيت را مي‌گيرند از بين ببريم و تغيير دهيم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم ابراز وجود كنيم. ازتوانايي‌هاي خود به نحو احسن استفاده كنيم. توانايي‌ها و قدرت‌هاي درونيرا عرضه كنيم و از آنها لذت ببريم.
از طريق آلفاي ذهني پيشرفته مي‌توانيم سيگار كشيدن را كنترل كنيم و اين عادت كه ممكن است براي سلامتي ما مضر باشد را از بين ببريم.
از طریق الفای ذهنی پیشرفته می توانیم به شریک زندگی خود عشق بیشتریبورزیم و مانع های درونی که موجب می شود نتوانیم به راحتی احساسات خود رابیان کنیم را از بین ببریم.
به طور کلی از طریق الفای ذهنی پیشرفته یا خود هیپنوتیزم پیشرفته میتوانیم همانگونه که دوست داریم و لذت می بریم زندگی کنیم . این حق ما استکه از توانایی های خود استفاده کنیم. ای حق ما است که ثروت و لذت را در کنار هم داشته باشیم. این حق ما است که بتوانیم از قدرت هایی کهخداوند در اختیار ما قرار داده است بهره ببریم. این حق ما است که زندگیکنیم.
این مجموعه به دنبال تجربیاتی که بر روی گروهی در مورد هیپنوتیزماجرا شده است تهیه شده است و در ان سعی شده مشکلاتی که در این روش ها وجوددارد را از بین ببرد .
در این مجموعه ما می توانیم خودمان در برنامه ریزی ذهن سهیم باشیم و اینبا ر خودمان مغز را برنامه ریزی کنیم.
این یک مجموعه منحصربفرد است و شبیه هیچکدام از تکنیک های قبلی که در این زمینه دیده یا گذرانده اید نمی باشد.
تجربه موفق قبلی که در این مورد اماده شده است مجموعه تجسم خلاق میباشد. که در این مجموعه جدید سعی شده است افراد بتوانند با چشم باز واردحالت الفا شود .
شما می توانید با چشم بسته یا با چشم باز تکنیک ها را انجام دهید واز انها لذت ببرید. فایل های صوتی برای انجام تکنیک ها با چشم باز است وفایل های تصویری قابل اجرا بر روی دی وی دی یا کامپیوتر برای وارد شدن درحالت خلسه با چشم باز تهیه شده است.
شما با استفاده از این تمجموعه یا استاد هیپنوتیزم به خانه می برید و هر زمانی که خواستید از برنامه های آن استفاده می کنید
دوره آلفای ذهنی پیشرفته به زودی در بیش از 35 سی دی قابل ارائه به علاقمندان مباحث متافیزیک؛ خود شناسی یا تمام کسانی که به موفقیت خودشان توجه می کنند و ارزش قائل هستند می باشد دوره الفای ذهنی پیشرفته قابلیت اجرای هیپنوتیزم با چشم بسته یا باز را دارد