متافیزیک و علوم غریبه (خودشناسی با آموخته های علوم غریبه)

#4462
orkideh
مشارکت کننده

جلسه اول:::

هستی که به دقیق ترین وپیچیده ترین اسرارخلق شداست،وذره ذره این هستی نقاشی زیبای پروردگار یکتاست وهرکدام ازماگوشه کوچکی ازاین تابلو هستیم،هرحرکتی ،حرکت دیگرراپدیدار می نماید،وتاثیرات ذره درذره اتفاق می افتد وطبق قانون زمین هیچ چیزازمیان نمی رود بلکه ازشکلی به شکل دیگرتبدیل می شود،پس اگر پافشاری درتغییر حالتی بخواهیم،معلوم نیست،چه تغییر(سعدیانحسی)بعداز اجابت دعایمان می تواند اتفاق بیافتدبایدبدانیم کائنات گسترده ای بایک شعور فراکیهانی اداره میشودو کائناتی که مارا اداره می کنند دارای شعورکیهانی میباشد،(خداوند هیچ امری را مگر بجز وسیله اسبابش جاری نمی کند ) ،،وبیشمارفرشته برای جاری شدن امرش خلق کرده،وآنها دایم به فرمان پرودگاریکتابه امورجاریی زمین مشغول هستند،وجزاین نیست هرموجود زنده با وجودخویش به کائنات متصل می باشد واین وجود حاصل نمی شود مگربه دراثرتداوم، نیک اندیشیدن به خویشتن خویش نقش می بندد ودراین جلسه به اموزش دستیابی به وجود می پردازیم،واولین قدم علم سیمیا را در خود می یابیم، (سیمیا:علم خیالات وآن علمیست که بدان تصرف درخیالات می کنندونتیجه اش احداث مثالات خیالات است وآنها در خارج وجود ندارد)برای دست یابی به این اگاهی باید فکرکردن رادر راستای این پدیده شرطی کردوآن چنین است،تمام موجودات براثرقانون گردش ماه بدوره منظومه شمسی که ۲۸ روزطول میکشدتا۱۲برج راکامل کنددرمیدان مغناطیسی موجودات نیزاین عمل براثربرنامه ساعت نجومی اتفاق می افتدیعنی هرپنداراندیشه ای را می توان در۲۸ روز بصورت شرطی انجام دادو آن رابصورت یک عادت درآورد.خیلی ازافرادبسیارتلاش می نمایندتا بتواندتمرکز ومراقبه داشته باشن ولی سالیان سال در تلاش می باشند ونتوانستند به نتیجه کامل برسندچ ون ذهن همیشه با فکرهای گوناگون که به سراغش می آیند باید به مقابله بنشیندوچون دایم بایدمبارزه کند بیشترقواه خودراخسته می نمایدولی با روش سیمیا که هزاران سال است انجام می گیرد،موفقیت این عمل زودتر امکان پذیرمی باشد ،بایدبدانیم هرچیزی درعادت کردن،شرطی،میشود مثل:شناو رانندگی،غذاخوردن،در۳ نوبت…وغیره اینها عادت های شرطی ماست وصدهاعادت دیگر،برای پیداکردن عادت( مراقبه وتمرکز) هرروز۳ نوبت ولی سر ساعت معین باتکرار هرروز سرساعت معین تا بعداز۲۸ روز عادت شرطی شود، سه نوبت ودرهرنوبت ۱۰ دقیقه سکوت کنید نمی گویم تمرکز کنید می گویم ساکت وبی صداشوید ( می دانید چرا نمی توانید صدای فرشته ها رابشنوید ) چون دایم درحال حرف زدن هستید اجازه نمی دهید آنها حرف بزنند وحتی زمانی که ساکت هستید مغز دایم حرف میزند چون عادت کرده است،(دراین نوع سکوت شما کاری به افکارتان نداشته باشید بگذارید جولان دهد بزودی خواهید دید که او ازاینکه تحویل اش نمی گیری ازتوخسته ودور می شود) و نکته جالب این است قدرت حفاظت از فکر(شاهددرون ضمیر)بعدازگذشت زمان کوتاه فرمان به رفتن فکرها می دهد وآرامشی بسیاردلچسب دست آوردش خواهدبود،بایدبدانیم درهرکجای کتابهای آسمانی مائده ای پروردگار به بندگانش ارزانی داشته،به او فرموده برو وتعداد روز های مشخص روزه سکوت احتکاف کن،تابرایش معجزه اتفاق بی افتد رانویدداداست، اساس علم سیمیا دردرک کامل سکوت امکان پذیر میباشددوستان بدن انسان دارای سه ضمیرمی باشد یک ضمیرتاریک ازپیدایش آدم تابه امروز هرحادثی افتد درانجابایگانی شده است،وبه نام ضمیرتاریک میباشدو۲-ضمیر روشن،ضمیری است که ازآینده تاقیامت خبردارد واین راضمیر روشن مینامند اما۳-ضمیرنیمه روشن افکارحال ماراتشکیل می دهدوبعضی ازافراد باتمرین های خاص میتواند بربعضی ازاین قسمتهاضمیرتاریک وروشن دست یابند( حس ششم،حس برترو….) که تمام این برتری ها درعلوم غریبه به علم سیمیا مشهوراست،وبوسیله تلقین ات وتمرینات وعادت های شرطی بدست می آیدودرجلسه های بعدی فرق بین سیمیای کابالا وسیمیای تبتی وسیمیای مایاها رانیز شرح خواهم داد درانتهای این جلسه بایدبگویم کلید پذیرفته شدن هر دعایی رسیدن به کمال سکوت و تمرکز ومراقبه میباشد وآن حاصرنمی شود الابه تمرین وتکرارعادت سکوت،که باتداوم بحضوردرمراقبه می انجامد..

التماس دعا