Re: متافیزیک و علوم غریبه (خودشناسی با آموخته های علوم غریبه

#4461
orkideh
مشارکت کننده

جلسه چهارم:::

امروز میخواهیم بدانیم کسانیکه وارد مباحث علوم غریبه، میشوند مطلع برچه نوع دانستنیهای میتواند بشوند،،
شرایط،چله نشینی( دعوت،ذکات،حضارات،تسخیرات )نقش بخورات و طبقه بندی آنها بر پایه کواکب هفتگانه.
آشنایی با انواع حصارها ( آتشی،بادی،آبی،خاکی) شناخت انواع. عزیمت ( آتش،باد،آب، خاک)انواع نقش { فلسفه انواع طلسمات و تاثیر پذیری آنها نقش حروف، و اعداد وسیرحرکت نقطه،در شناخت کواکب وتاثیرپذیری منازل،دربروج دوازدهگانه،و نظرات آنها نسبت به هم.
آشنای با طبقات ناسوتی ،و کشف حجاب احمر (شناخت مناطق موکلین) تاثیرات بالقوه اشیا ٔبرهم،دراوزان،عناصربه میزان معین در(علم کیمیا
آشنایی اثربخشی دم و بازدم، بروی شبکه های حیاتی وصاحب دم،بودن ،شناخت انورارتعاشات نوری قالبهاو هاله ها و چاکراهاو انرژی ها
اطلاعات مختلف درباب طالع بینی( فال قهوه، فال ورق، فال رمل، یی چینک،و…) آشنایی باتعبیر خواب (استخاره، سرکتاب، روح شناسی،واحضارارواح) وده ها دانستنی های دیگر.
درباب،جمیع این دانستنی ها کتابهای بیشماری تا به امروز به رشته تحریر آمده است.ولی مامیخواهیم بدانیم چگونه میتوانیم برناسخ ومنسوخ این علوم آگاهی یابیم.و در آینده نزدیک این مطالب را بصورت طبقه بندی شده وقابل فهم به عزیزان عرضه خواهم نمود.
متاسفانه عموم کتب دردسترس، دستکاری یا اساسان غلط یا بصورت بسیاراغراق آوریابسیار فریبکارانه،فقط برای آسیب زدن به اعتقادات نوشته شداست،اهل اندیشه به نیم نگاه از تصاویرمنتشره دربعضی ازکتابها می فهمند که نسخه جعلی است،مثال اکثر نسخه های که درپنجاه سال گذشته فراوان نشریافته است. شکل های عجیب وغریب و،پرت وپلاازموجودات جن وپری وشیاطین که بصورت نقاشی کودکان بوسیله افراد بیسوادکشیده شداست وگروهی جاهل (زرنگ) فقط ازآن برای فریب دیگران استفاده میکنندوکلی فلزات وچیزهای باشکل های عجیب غریب بادعا های مشکوک،چه در اینترنت وفیس//بوک بفروش میرود وچقدردراین پست ها تبلیغ به غلط از چیزهای میشود که هیچ علمی درآن ندارند.وصددرصد بی اثر می باشد.دوستان باید بدانیدامکان نداردبشود بانسخه که درکتابهای به زمین ریخته درخیابانها کارهای فرا قوانین متافیزیک انجام داد،عالم غیب ومتافیزیک وماورا لطبیعه دارای صاحب ونگهبانهای ازموکلین است.وبسیاربانظم وانظباط ودارای شرایط خاص ارتباطی میباشند.که نوشتن این اسرار هرگز مجازنبود ونخواهد بود
واتفاقی که در۴۰ سال گذشته برنجوم واردشده است برپایه تغییر دوره ای، از حوت به دلو مسایل زحلی حاکم گردیداست وهر کس میخواهد در علوم غریبه کاری انجام دهد باید آشنابه قوانین زحل باشد تا نتیجه بگیرد.
عموم مردم دارای گرفتاری های گوناگون میباشندباید بدانیم،اساس همه ی گرفتاری هااز منشع وراثت انتقال می یابد.
ماازتعدادمشخصی، کروموزون بوجودآمدیم،خوشبختی وبدبختی از ژن های ضعیف وناتوان حاصل میشودبیماری،سلامتی، موفقیت و شکست، عمومٱازدرست عمل نکردن این کروموزونهاواقع میشود. وتاثیرعجیبی اقلیم ها وبروج وسیارات ونظرهابراحوالات دارد.که. آن شالله درجلسه های بعدی خواهم گفت.
مامفاهیم کلی راازعالمی که قبل از تولد درآنجابوده ایم باخود می آوریم.منظورنیروی ناپدیده ای مافوق زمان است که درما هست واز یک جهان دیگریست که باجهان پدیده فرق دارد.نیروی درونی در ما،که مسایل تجربی را ارایه وتفسیرمی کند.خود حقیقت قابل تجربه نیست.وناچاراصل ومنشٱ آن از جهانی دیگراست،وبه حکم ذات خودش حقایق جاودان رادرک می کند.این حضوردرنهاد، ما ثابت می کند که باواقعیت درتماس هستیم.
حواس پنجگانه باخیالات مامرتبط است به نیروی ذهنی که به کارمی بریم وعلایقی که داریم.عالم معمولی که درذهن ماترسیم است. حاصل ادراک ماست.که آن هم مقید به امیال ماست.
انسان برای درک دنیای خارج نیاز به دقت وتوجه دارد تا بتواند به تمرکزبردستاوردهای درونی اش که تسلیم بیکران شدن،واپسین مرحله ی پیش ازشناخت وجوداست.بطوری که هرکس این کاررا انجام نداده است از وجود برخوردارنخواهدبود؛ زیرا تنها درتسلیم شدن به بیکران است که اعتبار وجود نمایان می شودوتنها در آن صورت می توان ازچنگ زدن به هستی یا دلگرمی به وجودسخن گفت،

برای آغازشناخت وجود لازم است.برپایه برنامه های۲۸ روزدرک عادت،راشروع کنیم،بدرستی زمانی این عمل نتیجه بخش خواهد بود که بدانیم،هرموضوع به شکل گیری یک اندیشه،یک عامل و پدیده حسی وخارجی، دقت وتوجه نیازمنداست،وعامل دیگری که یک موضوع راشایان دقت می سازد،برانگیزنده بودن آن موضوع به عنوان یک محرک درما،باشد.
به هنگام دقت وتوجه، خود را آماده می سازیم تابا محدود ساختن حرکات فیزیکی وکاستن از تنوع افکار،تاحدممکن تنها معطوف به موضوع موردتوجه گردیم،
پس شر‌وع براین عادت چنین است؛سالک راه ؛ باید درروز سه نوبت درکمال آرامس ،فقط به ساکت بودن بپردازد ،بگذارید درونتان شما را به سکوت برساند،شماسعی نکنید که به زور باافکارمبارزه کنید .فقط درآرامش ده دقیقه سکوت کنیدوسعی نماید هرروز درهمان ساعت این عمل راانجام دهیددرمدت کمی ،حسی خوبی به شما خواهد داد، اینحال این حس راباید بداخل امور،زندگی برد خواهیددید ومقدار زیادی ازاسترس ونگرانی های روزانه به واسطه این انرژی ازمیان برداشته میشود،نوعی آرام سازی برایتان رخ می دهدوتا۲۸ روز خواهیدتوانست برخیلی از فشارهای روحی وروانی خود غالب آید.

باید بیاموزی هرشب درکنار اجراء برنامه سکوت(وجود)رانیز بیدار نمایی وآن امکان دارد مگردرک معنی ( مصور) رابدانی واز درون خود ات بخواهی که مصورشود،
عددابجدی مصور۳۳۶ میباشد باید بصورت ذکراین اسماء رابا درک معنی بگویی،( این قوی ترین وتاثیرپذیرین) اسمالله میباشد وبرای شناخت وجود ودراختیارگرفتن آن،، باید خوانده و درک شود. خواهی دید چگونه مصوره شروع به پرده نگاری درذهن را انجام می دهد وتو را از پوچی نجات می بخشد.حال زمان این تمرین هرشب بعدازده دقیقه سکوت آغاز می شود وبلافاصله که ۱۰دقیقه سکوت پایان یافت شروع به خواندن ذکریامصور بتعداد۳۳۶ می کنیم ومعنی مصوررادرذهن میگذرانیم وکم کم شاهد حضور وجود خواهیم بود.

واما نکته آخرروز شروع هرکس اینچنین می باشد ( متولد چه ماهی هستی) زمانی که قمر وارد آن برج میشودشروع نمایید تاسریع ترتغییرات را مشاهده کنید التماس دعا.