Re: اسرار عجیب جهان اجانین و انواع جن

#4430
orkideh
مشارکت کننده

جن ها سه نوع می باشند یک نوع آنها دارای پر و بال هستند که همواره مانند ابر و باد در هوا پرواز می کنند نوع دوم به صورت حیوانات در می آیند مانند:مار عقرب وگربه نوع سوم دارای تکلیفند یا رستگارند یا گناهکار برای این دسته از طرف خداوند بهشت و جهنم تعیین شده است.
پری جن و دیو از نسل بنی جن باقی مانده اند و این سه دسته که در عرض هم دیگر هستند از مخلوقات کره زمین محسوب میشوند.خلقت جن از سه عنصر آب باد و آتش است در حالی که انسان و حیوان عنصر دیگری به نام خاک هم دارند .چون جن ها خاک ندا
رند به این جهت قوه ی سنگینی و جاذبه زمین روی آنها اثر ندارد.دیو پست ترین نژاد و جن از نژاد متوسط است و پری نسبت به آنها از نظر خلقت برتری دارد. جن ها مثل آتش سرخ رنگند و چشمانشان عمودی است و پاهایشان کوتاه و گرد است و چیزی شبیه ثم میباشد نه اینکه سم واقعی باشد. دیو ها خاکستری رنگ و خشن اند و چشمانشان در وسط افقی وعمودی است . پری ها سفید و زیبا هستند چشمانشان مثل انسان معمولی افقی است همه این موجودات مو دارند و مثل انسان رنگ های مختلفی دارند مانند سفید سیاه سرخ و… هیچ کدام دارای دم و شاخ نیستند صدا دارند و بیشتر از پنج حس را دارا هستند و دستگاه گوارش مانند انسان ندارند. فرشتگان غذا نمیخورند و ازدواج هم نمیکنند ولی جنیان هم غذا میخورند و هم ازدواج میکنند زیرا آن ها هم مثل انسان احتیاج به رشد و زندگی دارند و تولید مثل هم میکنند لکن نوع غذاهای آنان با انسانها متفاوت است.

طول عمرشان بیشتر از انسان است مرگ دارند جسمشان فنا میشود و احتیاج به قبرستان ندارند.
سرما و گرما و درد ندارند اما لذت و خوشی و نا خوشی دارند میتوانند از یک طرف دیوار طرف دیگر را ببینند آنها قادر به دیدن انسانها هستند اما انسانها نمیتوانند انها را ببینند.آنها میتوانند از در و پنجره بسته عبور کنند و به علت نداشتن عنصر خاکی قوه ((طی الارض))دارند اما سرعت حرکت آنها کمی از ارواح کمتر است.