این ختم از جمله اسرار است نمازی سرآمد همه نمازها و ختم ها

#4374
orkideh
مشارکت کننده

این نماز سرآمد همه نمازها و ختم ها هست.
این ختم ازجمله اسرار است و اگر برای مصلحتی خداوند جلَّ واعلی نخواسته باشد که حاجت را برآورده سازد توفیق عمل به این ختم را نخواهد داد وبعضی این ختم را از ختوم مقیّده شمرده اند و گفته اند باید بعد ازنمازصبح روزپنجشنبه به آن عمل کند البته اگر در روز جمعه و در مکان شریفی باشد بهتر است.
شک به دلتون راه ندهید هر حاجتی داشته باشید براورده میشه

روش انجام ختم;
ابتدا غسل کرده{به نیت حاجت و بهتر است نیت توبه حقیقی هم داشته باشد وبانیت هردو فقط یک غسل کند}

لباس تمیز بپوشد ودر مکانی خلوت بدون اینکه در میان ختم صحبت کنید دو رکعت نماز حاجت بخواند.

بعد از نماز 70 بار سوره حمد و100 صلوات و79 بار سوره انشراح (ام نشرح لک صدرک…)و1001 بار رسوره توحید وسپس 7 بار سوره حمد بخواند و100 بار صلوات فرستد انشاءالله حاجت برآورده گردد وهیچ تخلف ندارد.