ختمی مجرب و بینظیر برای حاجات مهم

#4356
orkideh
مشارکت کننده

برای رسیدن به مقاصد دنیوی و اخروی هفت مرتبه سوره فاتحه الکتاب را بخواند سپس صد مرتبه صلوات بفرستد
و بعد از آن سوره الم نشرح را ۷۰ مرتبه بخواند . بعد از آن صد مرتبه دیگر نیز صلوات بفرستد سه روز نگذشته به
مقصود خویش خواهد رسید . این دعا از مجربات است و بسیاری از مومنین توسط آن به هدف خویش نائل گشته
اند

منبع : تحفة الرضویة ص ۱۹۸