ختم هفت سوره جهت قضا حاجات و علو درجات

#4354
orkideh
مشارکت کننده

از جمله مجربات قرآنی جهت قضای حاجات و علو درجات و هلاک اهل ظلم و فساد خواندن این هفت سورد در
طول هفته است که باید بدین ترتیب خوانده شود :
شنبه سوره فتح ۱۴ مرتبه
یک شنبه سوره یس ۱۴ مرتبه
دوشنبه سوره واقعه ۱۴ مرتبه
سه شنبه سوره الرحمن ۱۴ مرتبه
چهار شنبه سوره جن ۱۴ مرتبه
پنج شنبه سوره تبارک ۱۴ مرتبه
جمعه سوره سجده ۱۴ مرتبه

که انشاء الله مطلب برآورده می شود

منبع : صحیفه مهدیه ص ۵۷