ختم مجرب از سوره حمد

#4352
orkideh
مشارکت کننده

چنانچه مرحوم مجلسی و جمعی دیگر از علماء متعرض شده اند و به تجربه رسیده است آن است که ابتدای ختم
روز جمعه باشد و بهترین ساعات بعد از نماز صبح است و قبل از صبح غسل کند و بعد از نافله و فریضه صبح
و تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ۱۰۰ مرتبه سوره حمد را بخواند و سپس ۱۰۰ مرتبه صلوات بفرستد
و به کسی توجه ننماید و سخن نگوید

منبع : الصحیفة المهدیة ص ۱۲