Re: نماز یس بسیار بسیار مجرب

#4345

آیا خواندن این نماز نیاز به اجازه با اذن استاد دارد؟