نماز یس بسیار بسیار مجرب

#4343
orkideh
مشارکت کننده

این نماز کاملا مجرب است و دستور آن به نقل از حضرت سلمان محمدی (ع) است.
برای حصول نتیجه دستور زیر را کاملا با دقت اجرا کنید و بسیاربسیار مجرب است و افراد
بسیاری حاجت خویش را از این طریق گرفته اند

دستور نماز یس:
1- شب یا روز فرقی نداشته و زمان در انجام این نماز اثری ندارد.
2- حتما داخل یک اتاق کاملا تنها باشید.
3- درب اتاق حتما باید قفل باشد.
4- اتاق و لباس پاک فراموش نشود.
5- به هیچوجه نباید سروصدا مزاحم شما شود.
6- تصاویر و یا آثار گناه در اتاق نباشد.
7- دو رکعت نماز به نیت حاجت بخوانید.
8- در هر رکعت بعد از سوره حمد یکمرتبه آیت الکرسی معروفه را بخوانید.
9- پس از سلام نماز می ایستید.
10- دو دست خود را کاملا به آسمان دراز می کنید و تا انتها هم همینطور نگه می دارید.
11- گردن خود را کج می کنید و تا انتها هم همین حالت حفظ گردد.
12- سوره یس را از ابتدا تا انتها به جز آیه آخر می خوانید.
13- بلا فاصله به سجده می روید.
14- در سجده آیه آخر را قرائت می کنید.
15- در همان حالت سجده حاجت خود را می خواهید.
16- 5 صلوات می فرستید.
17- سر از سجده بر می دارید.
18- راز خود را به کسی نگویی
19- پس از روا شدن حاجت حتما خیرات و صدقه بدهید و سوره یس را قرائت کنید.