برای رفع مشکلات و برکت در جیب

#4342
orkideh
مشارکت کننده

برای رفع مشکلات و برکت در جیب ۱۰ مرتبه صلوات بفرستد سپس سوره انشراح و آیة الکرسی
را نیز هر کدام ۱۰ مرتبه بخواند و با خواندن هر یک از سوره ها و آیة الکرسی یکی از انگشتان
خویش را جمع نماید این عمل تاثیر عجیبی در رفع مشکلات دارد

توضیح اینکه :
( ظاهرا ده مرتبه ایة الکرسی خواندن شود و با خواندن هر کدام یکی از انگشتان جمع می گردد
سپس با خواندن هز کدام از سوره های انشراح یکی از انگشتان باز می شود .بعد از اتمام ختم
حاجت خواسته شود )

منبع : سر المستتر صفحه ۱۸۰