با هاله بدن خود، پيام ارسال كنيد

#4018
ناشناس
غیرفعال

شيوه ى كار به اين شكل است كه در ابتدا دو كف دست را جلوى دهان بگيريد و با حالتى كه در سرما به دستها ها ميكنيد، به كف هر دو دست ها كنيد. بعد كف دستها را به هم بماليد و بعد در حد يك سانتيمتر به آرامى كف دستها را از هم دور كنيد و دوباره به آرامى به هم نزديك كنيد. اين عمل را ادامه بدهيد و كم كم فاصله ى دستها را دور تر كنيد : دو سانتيمتر، سه سانتيمتر، چهار سانتيمتر… تا به حدود پانزده سانتيمتر برسيد. همچنان فاصله را كم و زياد كنيد. در اين حالت احساس ميكنيد كه در بين دستانتان يك حباب تشكيل شده و سنگينيه حباب را حس ميكنيد انگار توپ كوچكى از انرژى در بين دو كف دست شما قرار دارد.

اگر كف دستها را به اندازه ى كافى و در هر نزديكى و دورى، به هم ساييده باشيد و با دقت نگاه كنيد، اين توپ به شكل يك بخار سبك، قابل مشاهده است. اگر اين عمل را به مدت كمى طولانى تر و با سرعت خيلى آهسته انجام دهيد، حتى رنگ هاله بدن خود را هم در اين بخار ميبينيد. بعضى افراد ممكن است كه فقط حس حباب را تجربه كنند و بخار و رنگ را نتوانند ببينند. پس زمينه ى تيره، باعث بهتر ديده شدن اين بخار و رنگ آن ميشود. اين عمل، يكى از شيوه هاى ديدنه هاله ى بدن و رنگ آن هم محسوب ميشود ولى بحث اين قسمت راجع به فرستادنه پيام راه دور به وسيله ى اين بخش از هاله ى بدن شماست.

وقتى به حد كافى، سنگينيه حباب را حس كرديد، به آرامى دهان خود را وارد اين حباب كنيد، سعى كنيد تنفس خيلى آرام داشته باشيد كه باعث فرو پاشيدنه حباب نشود. وقتى دهان خود را وارد اين حباب كرديد، به آرامى اسم فرد مورد نظر و پيامى كه ميخواهيد بفرستيد را بگوييد. به عنوان مثال: …. با من تماس بگير/ …. دلتنگ تو هستم / ….. تو را دوست دارم، اين پيامها ميتوانند هر چيزى باشند. بعد دهان خود را به آرامى از حباب خارج كنيد. دستها را به همان شكل كه حباب در بين آنها قرار دارد، به آرامى بالا ببريد و مثل حالت آزاد كردنه يك پرنده، آرام دستها را از دور حباب باز كنيد. مچ دستها را بسته و به هم نزديك كنيد. انگشتان و كف دستها را به ترتيب و خيلى آرام از هم فاصله بدهيد و باز كنيد و حباب را به سمت بالا هل بدهيد و وقتى كه كاملا حس كرديد كه حباب از دستان شما فاصله گرفته و ديگر سنگينيه آنرا حس نميكنيد، دستها را پايين بياوريد.

موفقيت ارسال پيام به اين شكل، كاملا بستگى به صبورى و تمركز دارد. سرعت بالا، حباب را پراكنده ميكند و پيامى ارسال نميشود.