سلام

#3884
سیدکاظم
کاربر

با عرض سلام

يك نكته جالب برايتان ميفرستم. از شما خواهشمندم نظرتان را برايم اعلام فرماييد.

4 يا 5 روز قبل از اينكه نامه تسويه برام بيايد يك هدهد در جلوي پنجره خونمون نشسته بود. كه فرداش هم به گفته همسرم 2 تا شدندو

آمدند و يكيش صداهايي از خودش در آورد و رفت. كه متاسفانه همان وقت بنده اداره بودم و نامه تسويه را برام آوردند.

اين برام جاي سوال هست كه همه مي گويند هدهد خوش خبر است!؟ حتي تو اشعار حافظ هم با خوش خبري ياد شده.

اما براي من خوش خبري كه نكرد هيچ . تازه برام بد يمني هم آورد.