علاج فشار خون

#3760
ناشناس
غیرفعالبر روی ورق سفید طلسم ذیل رو با زعفران وگلاب بنویسین
بخور بدین و 7 روز اول صبح از آب دعا بخورین
نسخه دیگری با جوهر سیاه (با خودنویس یا قلم نی) بنویسین
بخورش بدهید وبا خود حمل کنین
بعد از نوشتن طسم مطلب ذیل رو بطور حروف مقطعه و بشکل
دائره دور طلسم بنویسین طوری که کامل طلسم رو بپوشاند
طلسم:
6 9 5 1 1 3 7 2
و ط ه أ أ ج ز ب
مطلبی که باید دور طلسم نوشته شود این است :
(منع ارتفاع الضغط بسم الله المانع)