ختم یاسین جهت برآورده شده حوائج

#3710
مهرداد
مشارکت کننده

ختم عظيم الشان از سوره مباركه ياسين جهت برآورده شده حوائج

هفت مرتبه سوره شريفه ياسين را قرائت فرمائيد و بعد از هر بار قرائت به تعداد 1500 مرتبه بگوئيد يا سريع يا مجيب بگونه اي كه پس از هر صد مرتبه از آن بگوئيد يا سريع اسرع بقضاء حاجتي (و حاجت خود را ذكر نمائيد).