نماز كن فيكون جهت کلیه حوایج

#3709
مهرداد
مشارکت کننده

نماز كن فيكون (نماز طلب حاجت برای کلیه حوایج) برای برآورده شدن كليه حاجات دنيوی و اخروی است و كثيری از بزرگان دين، آنرا تجربه نموده و بسيار موثر ميدانند.بعد از نماز صبح و در وقت طلوع آفتاب در روز جمعه دو ركعت نماز حاجت بخواند: (در ركعت اول بعد از سوره حمد، از اول سوره انعام تا پايان آيه 93 (وكنتم عن آياته تستكبرون) بخواند و سپس به ركوع رود و سجده ها را بجاي آورد. در ركعت دوم پس از حمد، از آيه 93 به بعد (ولقد جئتمونا فرادى) تا اخر سوره شريفه انعام بخواند و سپس قنوت بخواند و ركوع و سجده ها را بجای آورد و سلام دهد. سپس هزار مرتبه بر پيامبر اكرم (ص) و آل مطهرش صلوت بفرستد و دعا كند و حاجت بخواهد كه به اذن باريتعالی برآورده و مستجاب است حتي اگر بين نمازگزار و حاجتش فاصله ای به اندازه مشرق ومغرب باشد. اين نماز را به دليل سرعت تاثيرگذاريش كن فيكون ناميده اند و البته از مجربات است و بسياری آنرا تجربه نموده اند. اگر نمازگزار سوره انعام را از حفظ نباشد، جائز است كه از روي قرآن كريم قرائت نمايد.