اندازه‌‌‌گيري جريان چاكرا برای مطالعه شخصيت

#3504
aram24
کاربر

اندازه‌‌‌گيري جريان چاكرا برای مطالعه شخصيت

در فصل حاضر تأثیرات روان بودن یا مسدود بودن انرژی چاکراها را بر شخصیت و رفتار با استفاده از هفت چاکرای اصلی و هفت چاکرای كمتر شناخته ‌شده تر مورد بررسی قرار می‌دهیم. چاکراهای متعدد دیگری وجود دارد و برای مطالعة‌ عمیق‌تر می‌توان آنها را مورد سنجش قرار داد. اما شخصیت عمومی از طریق این چهارده چاکرا ابراز می‌شود.

نمودار 3 فهرستی از چهارده چاکرا و مكان‌های آنهاست. اندازه‌گیری فقط برای سه بدن پایین‌تر (جسمانی، عاطفی و ذهنی) توصیه می‌شود، آنها عمدتاً شخصیت را تعیین می‌كنند در حالی كه اندازه‌گیری بدن‌های بالاتر به خاطر اندازه، ماهیت ظریف و دشواری در پیدا كردن جای آنها هنگامی كه هنوز خوب رشد یافته نیستند، دشوار می‌باشد.
تصویر روبرو، الگویی از انرژی‌های یكنواخت و روان بدن را نشان می‌دهد. بدن اثیری به فراتر از بدن جسمانی، بدن عاطفی به فراتر از بدن اثیری و بدن ذهنی به فراتر از بدن عاطفی گسترش می‌یابد، این بدن‌ها در بدن جسمانی ادغام شده‌اند.
می‌توان برای پیدا كردن حدود بیرونی جریان چاکرا تمرین كرد. تمرینات زیر برای این منظور طراحی شده‌اند.
1. دست‌ها را به همدیگر بمالید تا الكتریسیتة ساكن تولید شود و حساسیت شما افزایش یابد.
2. دست‌ها را تا آنجا كه ممكن است از بدن دور نگه دارید و كف دست‌ها را رو به یكدیگر بگیرید.

به آهستگی كف دست‌ها را به یكدیگر نزدیك كنید. ممكن است ابتدا احساس دیواری از انرژی در فاصلة چند اینچی كنید كه مثل لبة یك بالن نامرئی است یا ممكن است یك گرمای ناگهانی در كف دست‌های خود احساس كنید. انرژی نیرومندی در بازوی شما به جریان می افتد. این همان جایی است كه دیوار بدن عاطفی در اكثر افراد یافت می‌شود.