کار کردن با چاکراها

#3502
aram24
کاربر

کار کردن با چاکراها

تكامل ما به مثابة افرادي منسجم و يكپارچه بستگي دارد به توانايي ما در رويارويي، حل كردن و تطبيق يافتن با چالش‏هاي زندگي . تقريباً تمامي نظريه‏ هاي رشد شخصيت يك مرحله يا مدل فاز را كه نمايانگر كشمكش‏ هاي دروني است به مثابة معلمي جهت تكامل شخصيت بكار مي‏ گيرند .
دوره ‏هاي نگراني، سردرگمي و ترديد، فرصت‏هاي روانشناختي ما هستند كه « گزينة رشد را انتخاب كنيم نه گزينه‌ي ترس را ».

مراكز چاكرايي سازندة مكانيزم زيست شناختي و نيز مدل‏هاي روانشناختي رشد شخصيت مي‏باشند. هر يك از ‏اين مراكز از لحاظ الكترومكانيكي يك نقطة گردآوري كننده و انباشته‏سازي جهت جنبة بخصوصي از كشمكش و رشد مي‏باشد. چاكراها در امتداد دو مدار الكتريكي و اصلي بدن، مانند مبدل‏ها عمل مي‏كنند . آنها تغييرات دوقطبي (پولاريته) ارگانيكي تنظيم كرده و هرگونه فعل و انفعالات الكترومغناطيسي را ثبت مي‏نمايند.
به ‏اين دليل كه بسياري از حالت‏ هاي دوقطبي (پولاريته ) ارگانيك، بطور غيرمستقيم حاصل پاسخ‏هاي عاطفي مي‏باشد، چاكراها به بانكهاي اطلاعاتي تبديل مي‏شوند، كه اطلاعات را در خصوص كشمكش ‏هاي فردي و تأثيرات تجربي آنها در خود ذخيره مي‏كنند.