Re: چشم بسته، بسته بمان (خطرات چشم سوم)

#3358

من اعتقاد به چشم سوم دارم ولی خیال باف و متوهم نیستم
متاسفانه بعضی ها دچار توهم هستند
دوستان هر چیزی رو باور نکنید باور نکنید