Re: طی الارض چیست؟

#3070

دوست عزیزم اگر می خواهید واقعیت تاریخی را فدای تعصبات دینی کنید جای بحث از نظر من نیست ولی خاطر نشان می کنم که حلاج را هم خشکه مقدسانی بر سر دار کردند که توان شنیدن سخن دیگری را نداشتند و از همین رو است که حافظ می گوید با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی.
اما از آنجا که شما را فرهیخته ای می دانم که عشقتان به مکتب اسلام و عرفان ستودنی است سند تاریخی عرایضم را سر فرصت خدمت حضرت عالی نقل می کنم ولی بدانید ذکر این وقایع تاریخی چیزی از اصل و اصالت عرفان اسلامی کم نمی کند تا نیاز به موضع گیری منفی باشد تنها باید زاویه نگاه خود را تغییر دهید و بدانید یکی بر حق و همگان بر خطا نیستند این مطلق گرائی عافت هر نوع اندیشه و مکتبی است