Re: طی الارض چیست؟

#3062

دوست عزیز شما در مطلبتون گفتید که طی الارض بسیار دشوار و مخصوص انبیاء و خواص است ولی برخی افراد خصوصا آنها که در مکتب اکنکار تمرین می کنند این کار را بسیار دست یافتنی تر از گفتار شما می دانند و تا آنجا که اطلاع دارم گزافه گوئی هم نیست .توضیح شما چیه ؟می شه راه های کوتاه تری برای رسیدن به مقصود وجود داشته باشه؟