پرانا چیست؟

#3043
arsham
مشارکت کننده

سوامی شیواناندا بنیان گذار موسسه "دیواین لایف"واقع در دامنه هیمالیا در کتابی تحت عنوان "کوندالینی یوگا" پرانا را چنین توصیف کرده است :
پرانا ماحصل کلیه نیروهایی است که در جهان متجلی هستند , پرانا نیروی حیاتی است وتنفس , تجلی ظاهری پرانا است . با اجرای روشهای درست کنترل تنفس می توان این ماده لطیف را در درون کنترل وجذب کرد . کنترل پرانا,کنترل فکر است . در واقع فکر بدون پرانا نمی تواند عمل کند . پرانا ماحصل انرژیهای نهفته ایست که در جهان و انسان وجود دارد گرما , روشنایی , الکتریسیته و مغناطیس همه از تجلیات پرانا هستند .
قرارگاه پرانا قلب انسان است , پرانا نیروی واحدی است که وظایف بسیاری را انجام می دهد از اینرو متناسب با وظایفی که انجام می دهد نام های مختلفی دارد که عبارتند از : پرانا ( prana ) , آپانا ( apana ) , سامانا ( samana ) , اودانا ( udana ) , ویانا ( viana ) .
هدایت پرانا به وسیله فکر وتحت کنترل اراده نیروی حیاتی مجددی است که می توان آنرا هوشیارانه برای پیشرفت خود یا درمان بسیاری از بیماریهای غیر قابل علاج و یا برای مقاصد مفید دیگر به کار برد .
اگر شما به طریقه کنترل یک موج کوچک پرانا طی اعمال فکری پی ببرید , آنگاه راز انقیاد پرانای عالمگیر بر شما آشکار خواهد شد . رهجوی یوگا یعنی کسی که آگاه بر دانش این راز است از هیچ نیرویی بیم ندارد , زیرا او بر کلیه تجلیات نیرویی عالم تسلط یافته است .